OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Udbudspolitik

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2020.

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2022

Denne udbudspolitik beskriver, hvordan Rybners i praksis omsætter lovgivning og udbudsgodkendelser inden for EVE-området til konkrete undervisningsaktiviteter med henblik på at understøtte lokale, regionale og nationale arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske målsætninger. En gang om året revideres udbudspolitikken, hvorefter den vedtages af Rybners bestyrelse.

Udbudspolitikken fastlægger og beskriver hvordan Rybners:

 • Afdækker arbejdsmarkedets uddannelsesbehov inden for de fagområder og geografiske dækningsområder, som skolen er godkendt til
 • Imødekommer arbejdsmarkedets uddannelsesbehov
 • Samarbejder med andre offentlige og private uddannelsesinstitutioner og leverandører med henblik på at imødekomme ovennævnte behov


Udbudspolitikken er beskrevet med baggrund i:

 • De af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling udmeldte budgetmål
 • Love, bekendtgørelser og vejledninger på området herunder:
  • AMU-loven
  • AMU-bekendtgørelsen – BEK nr 1795 af 27/12/2018
  • Ministeriets Vejledning til AMU-bekendtgørelsen
 • Øvrige aftaler herunder Danske Erhvervsskolers Code of Conduct


Udbudspolitikken understøtter AMU-lovens hovedmålsætninger, som er at:

 • Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med deres jobfunktion på arbejdsmarkedet og bidrage til deres videre kompetenceudvikling.
 • Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt.
 • Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse.

Rybners mission, vision og mål

Udbudspolitikken er fastlagt således at den harmonerer med og understøtter Rybners mission, vision og mål.


Mission
Rybners er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser, svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov.


Vision og mål

 • Vi vil bidrage til vækst ved at tilbyde attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring.
 • Vores uddannelser skal udfordre eleverne, gøre dem livsduelige og så dygtige som muligt med sigte på optimale job og karrieremuligheder.
 • Vi vil være førende med evidensbaseret faglig og pædagogisk udvikling og såvel regionalt som nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel.


Det betyder at:

 • Rybners skal fremstå som en professionel uddannelsesinstitution, der tilbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på et højt fagligt niveau
 • Rybners anvender moderne pædagogiske principper og tiltag i undervisningen
 • Rybners sikrer optimale rammer for udvikling og gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
 • Rybners sikrer udbud og gennemførelse af samtlige uddannelsesmål inden for de KFB, som skolen er godkendt til at udbyde
 • Rybners sikrer, at der er sammenhæng imellem udbuddet af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og brugernes uddannelsesbehov
 • At Rybners bidrager aktivt til et tæt samarbejde med skolens brugere, erhvervslivet og samfundet med henblik på at afdække og imødekomme uddannelsesbehov

Rybners udbudsgodkendelser

Rybners er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser inden for ti fælles kompetencebeskrivelser – FKB - med varierende geografiske dækningsområder, hvilket afspejler de regionale og nationale uddannelsesbehov på EVE-området.

FKBBetegnelseGeografisk dækningsområde
2209

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

Region Syddanmark
2263

Opbygning og drift af offshore installationer

Hele Landet

2268

IKT-administration

Region Syddanmark

2720

Redning

Regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland

2769

Individuel kompetencevurdering i AMU

Region Syddanmark

2779

Teknisk dokumentation i industriel produktion

Region Syddanmark

2851

Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg.

Region Syddanmark

2858

Svejsning, skæring og maritim produktion i metal

Region Syddanmark

2863

Bygningers el-installationer

Region Syddanmark

Tabel 1. Oversigt over Rybners udbudsgodkendelser og tilhørende dækningsområder


Anvendelse af udbudsgodkendelserne

Rybners har opbygget faglige, pædagogiske og administrative funktioner og miljøer, der sikrer, at skolen kan udbyde og gennemføre undervisning inden for alle uddannelsesmål, som er indeholdt i de fælles kompetencebeskrivelser, skolen er godkendt til.

Organisatorisk er aktiviteterne omkring udbud og gennemførelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse placeret i et kursusområde bestående af Rybners Kursuscenter og Rescue Center Denmark, der begge varetager funktionerne omkring udbud, vejledning og salg samt den praktiske planlægning og gennemførelse af undervisningen. Markedsføring af udbuddet og administration af eleverne er centraliseret og udføres af henholdsvis Rybners marketingsafdeling og Rybners EUD- og kursussekretariat, der sikrer optagelse, deltagerbetaling, bevisudstedelse m.m.
Dette sikrer et fagligt og pædagogisk miljø af høj kvalitet omkring den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats på Rybners. Der arbejdes systematisk med faglig og pædagogisk udvikling og opkvalificering af underviserne, og alle undervisere opfylder eller overopfylder lovens krav til undervisernes formelle faglige og pædagogiske kompetencer på EVE-området. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres under hensyntagen til brugernes behov bl.a. som holdundervisning, undervisning i åbent værksted eller virksomhedsforlagt undervisning.

Rybners kan endvidere i henhold til lovgivningen på området gennemføre individuel kompetenceafklaring af formelle og reelle kompetencer i forhold til de jobområder, som relaterer til de FKB, skolen er godkendt til at udbyde.

I henhold til reglerne sikrer Rybners, at alle deltagere på arbejdsmarkedsuddannelserne tilbydes screening af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik. Med udgangspunkt i screeningsresultatet får deltageren endvidere rådgivning og vejledning omkring efterfølgende uddannelsesmuligheder i basale færdigheder inden for AMU, FVU eller anden lovgivning.

Der tages i udbud, markedsføring, planlægning og gennemførelse af undervisningen og tilhørende aktiviteter højde for, at der sikres en økonomisk ansvarlig forvaltning af udbudsgodkendelserne bl.a. gennem anvendelse af reglerne om betaling for holdopfyldning, anvendelse af ventelister og offentliggørelse af kriterier for holdstart herunder minimumsholdstørrelser.

På Rybners arbejdes systematisk med kvalitetsudvikling på kursusområdet, og det sikres, at alle aktiviteter til enhver tid overholder gældende regler og lever op til lovgivningens hensigt. Alle deltagere på AMU-kurserne tilbydes mulighed for at evaluere det gennemførte kursus i VisKvalitet. Evalueringsresultaterne anvendes løvende af undervisere og ledelse til at prioritere og iværksætte kvalitetsforbedrende indsatser.

 


Varetagelse af udbudsforpligtelsen

I praksis varetages udbudsforpligtelsen ved at prioritere udbuddet af de enkelte uddannelsesmål i forhold til regionale og nationale uddannelsesbehov.

På de områder, hvor der er størst og stabil efterspørgsel efter uddannelse, udbydes uddannelsesmål og uddannelsesforløb systematisk og periodisk, således at der sikres størst mulig tilgængelighed for brugerne. Det faste udbud justeres løbende i henhold til konkrete forespørgsler. På områder med mindre efterspørgsel udbydes uddannelser efter behov.

Rybners sikrer bl.a. igennem samarbejder med andre AMU-udbydere, at efterspørgslen inden for det geografiske dækningsområde afdækkes og imødekommes.

Der sker løbende udvikling og justering af udbuddet i henhold til efterspørgslen, idet der sigtes på maksimal fleksibilitet i forhold til brugernes behov bl.a. med hensyn til afholdelsesform, -sted og –tidspunkter med skyldig hensyntagen til lovgivningen på området.

Alle former for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse offentliggøres på Rybners Kursuscenters og Rescue Center Denmarks hjemmesider, på www.voksenuddannelse.dk samt på uddannelsesguiden www.ug.dk. Dette gælder også hold, der er oprettet på baggrund af en konkret forespørgsel fra en virksomhed.

På områder, hvor Rybners ikke er i stand til på egen hånd at gennemføre undervisningen, indgås relevante samarbejder med andre godkendte AMU-udbydere. Det kan fx ske i de tilfælde, hvor der i undervisningen kræves adgang til specialudstyr, som Rybners ikke selv råder over.

Afdækning af uddannelsesbehov

Uddannelsesbehovene i de geografiske områder, som Rybners dækker, afdækkes systematisk gennem anvendelse af primære og sekundære informationer omkring arbejdsmarkedets konkrete uddannelsesbehov.

Afdækningen sker gennem:

 • Aktivt opsøgende screenings- og afdækningsindsats, hvor Rybners virksomhedskonsulenter gennem besøg hos virksomheder, organisationer og institutioner systematisk afdækker kompetenceudviklingsbehovene hos EVE-målgruppen
 • Aktivt opsøgende oplysnings- og vejledningsindsats, hvor Rybners virksomhedskonsulenter rådgiver EVE-målgruppen om mulighederne for at gennemføre erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Rybners
 • Dialog med væsentlige aktører og interessenter på det regionale arbejdsmarked herunder Region Syddanmark, lokale jobcentre, anden-aktører, det lokale beskæftigelsesråd (LBR), Erhvervsrådet, faglige organisationer og erhvervsorganisationer
 • Dialog og sparring med de lokale uddannelsesudvalg
 • Dialog med de centrale efteruddannelsesudvalg med relation til de FKB, skolen har udbudsretten til
 • Offentliggørelse og markedsføring af undervisningstilbud og efterfølgende systematisk vurdering og registrering af efterspørgslen.
 • Aktiv deltagelse i virksomhedsnetværk

Imødekommelse af efterspørgslen

Rybners har etableret et beredskab der sikrer, at skolen kan imødekomme efterspørgslen inden for de uddannelsesområder, som skolen har retten og pligten til at udbyde.

Rybners råder selv over de nødvendige ressourcer i form af undervisere, undervisningsudstyr og lokaliteter til at imødekomme efterspørgslen på skolens standardudbud.

I de tilfælde, hvor det er formålstjenligt, indgår Rybners formelle samarbejder med andre godkendte udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for at imødekomme efterspørgslen. Der kan fx være tale om at imødekomme uddannelsesbehov på konkrete geografiske områder eller det kan dreje sig om optimal udnyttelse af undervisningsudstyr og underviserressourcer.

Markedsføring af og oplysning omkring Rybners udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udgør et væsentligt element i afdækning og imødekommelse af efterspørgslen. I markedsføringen anvendes bl.a. følgende markedsføringskanaler:

 • Rybners´ hjemmeside, hvor bl.a. udbudspolitikken, evalueringsresultater og beståelsesprocenter fremgår
 • Rybners Kursuscenters og Rescue Center Denmarks hjemmesider, hvor det samlede kursusudbud fremgår
 • Trykte brochurer og foldere
 • Annoncering i dagblade, ugeblade og fagblade
 • Pressemeddelelser
 • Fyraftensmøder og lignende arrangementer

Markedsføringen retter sig mod AMU-målgruppen. 

Udlægning af udbudsgodkendelser

Udlægning af skolegodkendelser til andre godkendte udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er et væsentligt element for at sikre, at efterspørgslen efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til enhver tid kan efterkommes.

Rybners har derfor et godt samarbejde med andre AMU-udbydere omkring udlægning og indlån af udbudsgodkendelser – dels med henblik på at afdække det generelle uddannelsesbehov i området - dels for at imødekomme konkrete uddannelsesbehov.

I forbindelse med udlægningsaftaler anvender Rybners den af Undervisningsministeriet udarbejdede standardaftale.

Alle indgåede aftaler omkring indlån og udlægning af skolegodkendelser fremgår af Rybners Kursuscenters web.

Udlicitering

Rybners laver udliciteringsaftaler i henhold til reglerne på området. Det betyder, at reglerne om konkurrenceudsættelse iagttages, og at der kun kan være tale om udlicitering af aktiviteter, der kan varetages bedre og/eller billigere af andre aktører. Udlicitering kan kun forekomme på uddannelsesområder, der er godkendt af Undervisningsministeriet, og ministeriets standardkontrakt skal anvendes.

På den baggrund forventer Rybners i 2022 ikke at indgå udliciteringsaftaler.

Forventning til aktivitetsudviklingen i 2022

I 2022 forventer vi, at gennemførelse af AMU-aktiviteterne stort set normaliseres i forhold til 2021, der har været præget af restriktioner og nedlukninger pga. covid19.
I det følgende beskrives Rybners forventninger til aktivitetsudviklingen i 2022 inden for de enkelte FKB, idet udviklingen sammenholdes med aktivitetsniveauet i 2021 hvor det er relevant.


IKV

FKB 2769 – Individuel kompetencevurdering
Der forventes i 2022 et aktivitetsniveau for individuel kompetencevurdering svarende til niveauet i 2019.

Bygge & Anlæg

FKB 2209 – Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
Der forventes i 2022 en aktivitetsstigning på 20 % i forhold til niveauet i 2021.

Styring og regulering

FKB 2263 - Opbygning og drift af offshore installationer samt FKB 2652 - Elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
Der forventes i 2022 en aktivitetsstigning på 50 % i forhold til niveauet i 2021.

Svejsning

FKB 2650 - Svejsning og termisk skæring i metal
Der forventes i 2022 en aktivitetsstigning på 10 % i forhold til niveauet i 2021.

Redder

FKB 2720 - Redning
Der forventes i 2022 et aktivitetsniveau svarende til niveauet for 2021.

FKB 2268 - IKT-administration samt 2275- Administration
Der forventes i 2022 en aktivitetsstigning på 6 % i forhold til niveauet i 2021.

FKB 2779 - Teknisk dokumentation i industriel produktion
Der forventes i 2022 et aktivitetsniveau svarende til niveauet for 2021.

FKB 2863 Bygningers el-installationer:
Der forventes i 2022 en aktivitetsstigning på 20 % i forhold til niveauet i 2021.

keyboard_arrow_up