OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • Om os

 • Studie- og ordensregler

  Rybners Erhvervsuddannelser danner rammen for samværet mellem mange mennesker. Som elev har du indflydelse på og ansvar for, at samværet bliver en positiv oplevelse.

  Studie- og ordensregler på Rybners Teknisk skole, Handelsskole, EUX og Kursuscenter

  Rybners er en skole for alle, der har sin gang på skolen: Udover elever på EUD og EUX, har vi også gymnasieretninger og kursister. Der skal være plads til alle.

  Det forudsætter

  • gensidig respekt
  • trygge rammer
  • overholdelse af vores studie - og ordensregler.

  En række regler skal sikre, at Rybners er et rart sted at være. Enhver overtrædelse af reglerne kan medføre en eller flere sanktioner. Læs reglementet og konsekvenser ved brud på reglerne herunder. Reglerne gælder også uden for skolen, herunder i elevernes fritid, hvis adfærden har en direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet på Rybners.

  Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

  Hent studie- og ordensregler for Rybners Tekniske skole, Handelsskole, EUX og Kursuscenter

  Ordensregler

  Skolen ser med stor alvor på elever med en uacceptabel opførsel over for medstuderende, lærere samt øvrige ansatte.

  Følgende punkter kan derfor medføre midlertidig eller permanent bortvisning fra skolen:

  • Truende og larmende adfærd
  • Vold
  • Tyveri
  • Hærværk
  • Salg og omgang med euforiserende stoffer
  • Mobning og anden krænkende adfærd – både på og udenfor skolen samt på sociale medier (læs mere i vores ”Antimobbestrategi”).

  Hvis der er mistanke om, at du møder op påvirket af euforiserende stoffer, kan der blive gjort brug af en rusmiddeltest.

  Hvis der er mistanke om kriminelle handlinger, kan Rybners kræve tilbageholdelse af dine private genstande.

   

  Studieregler

  • Der er mødepligt
  • Mød velforberedt
  • Overhold mødetiderne - også efter pauser
  • Aflever opgaver til tiden
  • Snyd i forbindelse med opgaver og eksamen tolereres ikke
  • Deltag aktivt i alle uddannelsesaktiviteter
  • Aktiv søgende, hvis du mangler en læreplads
  • Sluk mobilen i undervisningen
  • Kom til undervisningen i upåvirket tilstand (euforiserende stoffer/alkohol/medicin)
  • Overhold skolens arbejdsmiljøregler
  • Vær en god kammerat.

  Studiereglerne gælder for alle former for aktiviteter relateret til uddannelsen. Herunder både undervisning, opgaver, projekter, studiegrupper, studieture og lignende.

  Regler for studieaktivitet og fravær

  Uddannelsens formål er, at du som elev udvikler faglig indsigt og studiekompetence såvel som personlig myndighed og dermed forberedes til et liv med krav om medbestemmelse, medansvar, rettigheder og forpligtigelser. For at sikre dette mål, er der krav om aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes derfor, at du og dine medstuderende møder forberedt til undervisningen, møder til tiden og deltager aktivt i/tager medansvar for undervisningen. Ved fjernundervisning skal du være kontaktbar, dvs. at du med det samme skal kunne reagere, hvis en lærer beder dig om at svare på et spørgsmål, tænde dit kamera eller sende et svar på en opgave.

  Skolen noterer løbende oplysninger om din studieaktivitet og fravær af hensyn til at kunne bedømme din udvikling.

  Lange sygdomsforløb eller gentagne sygemeldinger kan udfordre dine muligheder for fagligt og socialt at kunne opretholde din studieaktivitet. Studieaktivitet er en forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. Skolen kan indkalde til fornyet skoleophold ved sygdom eller andet fravær.

  Vi registrerer dit fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Hvis du undtagelsesvist skal have fri indenfor den normale mødetid, skal det forud aftales med skolen.

  Godkendt fravær:

  • Sygdom, speciallæge, specialtandlæge, teoriprøve, køreteknisk anlæg (kørekort), glatbane, køreprøve eller tandlæge (elever under 18 år)
  • Godkendt fravær kan også være andre vigtige livsbegivenheder som eksempelvis bryllup og begravelse i nærmeste familie.

  Ikke godkendt fravær fx:

  • Læge, tandlæge, køretimer, ferie, samtaler med sagsbehandler osv.

  Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du kontakte virksomheden ved sygdom samt give dine undervisere besked i Ludus.

  Aktivt søgende efter en læreplads

  Inden du starter på erhvervsuddannelsen eller i løbet af dit grundforløb skal du være aktiv søgende. Dvs. du skal ud og kontakte virksomheder og søge lærepladser. Din underviser og vejleder vil hjælpe dig på vej, men det er vigtigt og en krav fra skolen, at du selv gør en indsats. 

  Datasikkerhed

  Som elev på Rybners vil en del af aktiviteterne foregå digitalt. Det kan eksempelvis være i undervisningen eller ifm. opgaveafleveringer. Reglerne om god adfærd gælder derfor også digitalt. Vær særlig opmærksom på følgende:

  Du må ikke aktivt skaffe dig adgang til registrerede oplysninger om andre
  Deling af billeder og oplysninger om andre kræver typisk, at du har fået deres accept.

  Hvis du ved en fejl kommer i besiddelse af personlige oplysninger om andre, skal du straks oplyse dette til skolen, og du må hverken videregive oplysningerne eller misbruge dem. 

  Sanktioner

  Hvis du ikke overholder skolens studie- og ordensregler, kan det medføre sanktioner som advarsler, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold, overflytning til anden skole eller kombinationer heraf. I værste fald vil sanktionen kunne føre til en bortvisning fra skolen

  For at sikre, at du gennemfører din uddannelse, kan vi have brug for at holde dine forældre orienteret om, hvordan det går dig. Hvis du er fyldt 18 år, skal vi dog have et samtykke fra dig, inden vi kontakter dine forældre.

  Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, orienteres virksomheden om dit fravær. Hvis manglende overholdelse af vores studie- og ordensregler får afgørende betydning for din uddannelse, er vi også forpligtet til at orientere virksomheden.

  Røgfri skolegang

  Beslutningen om røgfri skolegang fremgår af den nationale handleplan mod børn og unges rygning, som er vedtaget i en bred politisk aftale i folketinget  

  Formålet med aftalen er at sikre, at unge ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer i skoletiden.

  Det vil fra 1. august 2021 ikke være tilladt for elever, kursister, ansatte eller gæster at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden – heller ikke hvis man forlader skolens område i løbet af skoledagen.

  Overtrædelse af ovenstående vil medføre en mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og i yderste konsekvens til en bortvisning fra skolen

  keyboard_arrow_up