OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Karakterer 

På Rybners gymnasier og erhvervsuddannelser bruger vi 7-trinsskalaen. Den består af syv karakterer fra -3 til 12. 

7-trinsskalaen

På vores gymnasier og erhvervsuddannelser får du løbende standpunktskarakterer i alle fag, og når du afslutter et fag, giver din lærer dig en endelig karakter. Derudover får du karakterer for de fag, du går til eksamen i.

Vægt

Fagene vægter forskelligt i eksamensgennemsnittet:

  • C-niveau vægt: 1
  • B-niveau vægt: 1,5
  • A-niveau vægt: 2

Bestået/ikke bestået

Skal du til en eksamen, hvor kravet er at bestå, er du bestået, hvis du får karaktererne: 02, 4, 7, 10 eller 12. Du er ikke bestået, hvis du får karaktererne: 00 eller -3.
 

Karakterbeskrivelser

Her kan du se, hvad det kræver af dig at opnå en karakter i 7-trinsskalaen. 

KarakterBetegnelseBeskrivelseECTS
12Den fremragende præstationKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige manglerA
10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige manglerB
7Den gode præstationKarakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del manglerC
4Den jævne præstationKarakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige manglerD
02Den tilstrækkelige præstationKarakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målE
00Den utilstrækkelige præstationKarakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets målFx
-3Den ringe præstationKarakteren -3 gives for den helt uacceptable præstationF

 

Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klagevejledning

Proceduren ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i eksamensbekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010, kapitel 10.

1. Klagen indgives. Eksaminanden kan indgive en klage til Rybners Gymnasium senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

2. Institutionen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.

3. Skal klagen fremmes, forelægger institutionens leder straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger.

4. Herefter forelægger rektor udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge.

5. Rektor træffer på baggrund heraf afgørelse om følgende:

  • tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • at klageren ikke får medhold i klagen

Ombedømmelse

Når klager har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, udpeger rektor nye bedømmere.

Ombedømmelsen af en skriftlig besvarelse foretages på grundlag af opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv.

Ombedømmelsen, der kan resultere i en lavere karakter, skal ske snarest muligt.

Opgavebesvarelsen og de øvrige sagsakter sendes til de nye bedømmere, der træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor.

Ombedømmernes afgørelse returneres til rektor, der meddeler resultatet af ombedømmelsen og begrundelsen herfor til klageren og orienterer om klageadgangen til ministeriet

Omprøve

Når klager accepterer tilbud om omprøve, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, skal institutionen sørge for, at omprøve kan finde sted snarest muligt.

Omprøven, der kan resultere i en lavere karakter, skal ske snarest muligt.

Klage til Undervisningsministeriet

Klager over institutionens afgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet senest to uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen sendes gennem institutionen.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
((kap. 10 Klage over prøver)

keyboard_arrow_up