OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Læsevejledning på Rybners

Søg om Specialpædagogisk Støtte 

 

 

Støtte til ordblinde elever

Rybners tilbyder Specialpædagogisk Støtte og vejledning, hvis du har udfordringer, så som vanskeligheder med at læse, stave, ordblindhed, talblindhed eller andre diagnoser, som gør det svært for dig at følge undervisningen og dermed gennemføre uddannelsen.

Specialpædagogisk Støtte gives bl.a. i form af forskellige hjælpemidler, studiestøttetimer og forlænget eksamenstid. For at få Specialpædagogisk Støtte, skal du henvende dig til læsevejledningen eller din vejleder på uddannelsen.

 
Læsevejledningen for elever på Rybners Gymnasier

På gymnasiet skal du have gode skriftsproglige færdigheder. Du skal læse meget og skrive flere opgaver.

Det er en udfordring for mange elever. Det ved vi, og derfor har du på Rybners mulighed for få støtte og hjælpemidler.

 


Screening og ordblindetest

Når du starter 1.g, får din klasse besøg af vores læsevejleder, som orienterer jer om mulighederne for støtte. Herefter bliver I alle screenet i læsning og stavning. På baggrund af denne screening vil nogle elever blive tilbudt Den Nationale Ordblindetest. Det er denne test, der ligger til grund for ansøgninger om støtte gennem SPS (Special Pædagogisk Støtte). Den viser, om eleven er ordblind, fonologisk usikker (visse ordblindevanskeligheder, men ikke nok til at kunne betegnes ordblind) eller ikke ordblind.

Elever kan også selv kontakte læsevejlederen og bede om en ordblindetest, hvis der er mistanke om ordblindhed. Det kan være, der er ordblindhed i familien (der er 60% arvelighed), eller man har svært ved at læse lange eller nye ord, stave, læser langsomt eller har svært ved at huske en tekst.


Er du testet ordblind, inden du starter på gymnasiet?

Hvis du er testet ordblind, inden du starter på gymnasiet, er det en god idé at kontakte vores læsevejleder inden sommerferien. I laver sammen en aftale om støtte, så den er klar ved skolestart.  

Du skal ikke have lavet en nyt test, men blot aflevere den ordblindetest, du allerede har fået lavet, til læsevejlederen.


Støtte til ordblinde elever

Læsevejlederen kan søge følgende til vores ordblinde elever:

 • Programpakke til oplæsning og ordforslag på egen PC eller Mac.
 • IT-startpakke med computer (hvis man ikke selv er i besiddelse af en egnet computer).
 • Instruktion i brug af programmerne.
 • Medlemskab af Nota (lydbogsbibliotek) samt rammebevilling til fremstilling af studiematerialer og eksamensopgaver.
 • Studiestøttetimer (timer med en støttegiver til fx. planlægning, struktur og opbygning af opgaver). Disse timer bevilges for et halvt år ad gangen og udløber herefter. De skal derfor søges på ny hvert halve år.
 • Forlænget forberedelsestid til eksamen.


Anden støtte

Der er også mulighed for at søge støtte gennem SPS ved talblindhed, psykiske vanskeligheder, eller hvis man er døv- eller hørehæmmet, blind, svagsynet eller bevægelseshæmmet. Der er forskellige muligheder for støtte, men for alle gælder det, at vi har brug for dokumentation for at kunne søge.

Ikke kun ordblinde elever - også fonologisk usikre og tosprogede elever, kan have glæde af oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, derfor har Rybners købt licens til oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, som alle elever kan få adgang til. Man kontakter blot læsevejlederen og laver en aftale.


Gå til eksamen på særlige vilkår 

Hvis du er ordblind og har brugt dine ordforslags- og oplæsningsprogrammer i løbet af skoleåret, må du som udgangspunkt også bruge programmerne til eksamen.
 
Du kan også søge om at få forlænget din forberedelsestid til eksamen. Du skal dog søge tilladelse hos vores læsevejleder i god tid inden hver eksamen – senest d. 1. februar til sommerens eksamener.  

Fonologisk usikre elever (gul kategori i Ordblindetesten) må ikke bruge ordforslags- og højtlæsningsprogrammer og kan ikke få forlænget forberedelsestid i forbindelse med eksamen.

Hvilke programmer du må bruge, aftales med læsevejlederen, så der ikke er tvivl.


Gode råd

Vi gør en stor indsats for at hjælpe vores elever med forskellige udfordringer. Husk derfor selv at være åben og opmærksom på at sige til og bede om hjælp! Gør det gerne i god tid, da der kan være lang sagsbehandlingstid

"

Da jeg var mindre var det ikke noget jeg sagde højt, men nu er jeg helt åben omkring det. Alle i min klasse ved at jeg er ordblind.

Christine, ordblind elev på STX

Christine kan godt læse, men det kræver meget tid og arbejde, og derfor er den støtte og de hjælpemidler hun får stillet til rådighed på Rybners en stor hjælp.

"

Læsevejledningen har hjulpet mig til min højeste karakter!

Rasmus. ordblind elev på EUD

Rasmus er både ordblind og lyddøv. Men på trods at disse udfordringer fik han sit livs bedste karakter, da har modtog et 10 tal i mundtligt dansk til grundforløbsprøven på personvognsmekanikeruddannelsen på Rybners Tekniske Skole.

Læse- og matematikvejledning
På Rybners Erhvervsuddannelser

Omkring 7% af den danske befolkning er ordblinde. På Rybners har vi ordblinde elever i stort set alle klasser.

Ordblindhed er medfødt, og det går ikke over. Derfor er det vigtigt at tilegne sig nogle strategier, der gør, at det ikke er ordblindhed, der bliver en hindring for fx uddannelsesvalg. En af strategierne kan være at benytte sig af de hjælpemidler, man kan få stillet til rådighed.


Screening og ordblindetest

På Rybners tilbyder vi screening til alle nye elever. På baggrund af denne screening vil nogle elever blive tilbudt Den Nationale Ordblindetest. Det er denne test, der ligger til grund for ansøgninger om støtte gennem SPS (Special Pædagogisk Støtte). Den viser, om eleven er ordblind, fonologisk usikker (visse ordblindevanskeligheder, men ikke nok til at kunne betegnes ordblind) eller ikke ordblind.

Elever kan også selv kontakte læsevejlederen og bede om en ordblindetest, hvis der er mistanke om ordblindhed. Det kan være, der er ordblindhed i familien (der er 60% arvelighed), eller man har svært ved at læse lange eller nye ord, stave, læser langsomt eller har svært ved at huske en tekst.


Støtte til ordblinde elever

Læsevejlederen kan søge følgende til vores ordblinde elever:

 • Programpakke til oplæsning og ordforslag på egen PC eller Mac.
 • IT-startpakke med computer (hvis man ikke selv er i besiddelse af en egnet computer).
 • Instruktion i brug af programmerne.
 • Medlemskab af Nota (lydbogsbibliotek) samt rammebevilling til fremstilling af studiematerialer og eksamensopgaver.
 • Studiestøttetimer (timer med en støttegiver til fx. planlægning, struktur og opbygning af opgaver). Disse timer bevilges for et halvt år ad gangen og udløber herefter. De skal derfor søges på ny hvert halve år.
 • Forlænget forberedelsestid til eksamen.


Anden støtte

Der er også mulighed for at søge støtte gennem SPS ved talblindhed, psykiske vanskeligheder, eller hvis man er døv- eller hørehæmmet, blind, svagsynet eller bevægelseshæmmet. Der er forskellige muligheder for støtte, men for alle gælder det, at vi har brug for dokumentation og samtykkeerklæring for at kunne søge.

Ikke kun ordblinde elever - også fonologisk usikre og tosprogede elever, kan have glæde af oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, derfor har Rybners købt licens til oplæsnings- og ordforslagsprogrammer, som alle elever kan få adgang til. Man kontakter blot læsevejlederen og laver en aftale.


Matematikvejledning og test for talblinde

Det er også muligt at få støtte, hvis man er udfordret af dyskalkuli (talblindhed). Både eleverog undervisere kan gennem læsevejledningen henvise elever til talblindetest og matematikvejledning, hvor elevens matematiske udfordringer udredes. Hvis der er tale om talblindhed, er det muligt at søge studiestøttetimer til eleven, således at eleven kan få strategier til at kompensere for udfordringerne.


Gode råd

Vi gør en stor indsats for at hjælpe vores elever med forskellige udfordringer. Husk derfor selv at være åben og opmærksom på at sige til og bede om hjælp! Gør det gerne i god tid, da der kan være lang sagsbehandlingstid

Søg om Specialpædagogisk Støtte 

Som elev på Rybners har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte under hele din uddannelse, også i praktikperioderne.

Dokumentation 

For at søge om Specialpædagogisk Støtte skal læsevejlederne bruge dokumentation på udfordringerne.

Dokumentation kan være en lægeerklæring med dokumentation på fysiske eller psykiske udfordringer, eller det kan være en ordblindhedstest eller talblindhedstest. Har du ikke allerede gennemført en sådan test, så kan læsevejlederne og matematikvejlederen hjælpe dig med at tage en test for at se, om du er ordblind eller talblind.

Samtykke er nødvendigt  

Vi skal bruge samtykke fra forældrene, når vi skal teste elever under 18 år for ordblindhed.

Når der oprettes en ansøgning om støtte, modtager du eller dine forældre en samtykkeblanket i e-boks, som skal godkendes før sagen kan behandles hos STUK.

Samtykkeblanket:

Ordblind under 18 år – samtykke til ordblindetest:

Hent blanket: Samtykke fra ordblinde under 18 år og forældre

 

Persondata – Sådan behandler Styrelsen for Undervisning og kvalitet dine oplysninger:

Sådan behandler STUK dine persondataoplysninger

 

Det er muligt at søge Specialpædagogisk Støtte til: 

 • Læse-/skrivevanskeligheder og ordblindhed
 • Bevægelsesvanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser
 • Blinde og svagsynede
 • Døve og hørehæmmede
 • Talblindhed (Dyskalkuli)
 • Psykiske- eller neurologiske vanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser

Ordblindhed

Måske ved du ikke, om du er ordblind eller ej. I læsevejledningen kan vi lave Ordblindetesten (Den nationale, elektroniske ordblindetest), som ligger til grund for vores ansøgninger om SPS. Ordblindetesten gælder i 15 år.

Hvis du er ordblind, kan du bl.a. få læse- og skriveunderstøttende programmer og medlemskab af Nota, hvilket er et lydbogsbibliotek for ordblinde. Du kan desuden få håndscannere til din computer, hvis du ønsker at kunne scanne tekster ind på computeren.

I læsevejledningen sørger vi for, at du lærer programmerne godt at kende og orienterer om øvrige muligheder, som fx forlænget forberedelsestid til eksamen.

Læs mere om ordblindhed

Læse- og skrivevanskeligheder

Rybners har licens diverse oplæsnings- og grammatikprogrammer, der kan vejlede dig om, hvordan du kan rette grammatiske fejl og sætte kommaer. Alle elever på Rybners kan få hjælp til at downloade disse programmer på egen computer, samt få instruktion i brugen af programmerne af læsevejlederne. 

Link til it-vejledninger for download af programmer

Har du spørgsmål? Kontakt os:

 

Liselotte Steiness Jensen

SPS- og læsevejleder for STX, HHX og HTX

mailE-mail

Liselotte Steiness Jensen

Jonna Vad

SPS- og læsevejleder for Handelsskolen, EUX, Bygningsmaler, Tømrer og Struktør

mailE-mail

Jonna Vad

Else Sig Kruse

SPS- og læsevejleder for Personvognsmekaniker, Lageroperatør, Autohjælper og Ambulancebehandler

mailE-mail

Else Sig Kruse

Line Mortensen

SPS- og læsevejleder for Smed, Skibsmontør, VVS-energiuddannelsen og EUX

mailE-mail

Line Mortensen

Nadia Kirkegaard Jørgensen

SPS- og læsevejleder for Elektriker, Frisør, Murer, Tandklinikassistent, Teknisk designer, Restaurant- og Kokkeskolen

mailE-mail

Nadia Kirkegaard Jørgensen

keyboard_arrow_up