OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Kvalitet på Rybners Alment Gymnasium (STX)

Her kan du blive klogere på statistik og få de vigtigste nøgletal - blandt andet vedrørende karakterer - i relation til Rybners Almene Gymnasium. Du kan også se, hvordan tidligere elever har angivet, at de trives på gymnasiet.

Karakterer

Her kan du finde fakta om karakterer, fuldførelse og overgang til videregående uddannelse

Læs mere


Elevernes trivsel

I elevtrivselsundersøgelsen kan du læse om elevernes trivsel og tilfredshed med uddannelserne på Rybners.

​Trivselsundersøgelser


Undervisningsmiljøvurdering

Her kan du se resultatet af vores seneste undervisningsmiljøvurdering, der beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med at forbedre undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøvurdering 2023 Rybners Gymnasier

Fastholdelsesstrategi

Som en del af Rybners Gymnasiers fastholdelsesstrategi vægtes et godt studiemiljø, hvor undervisningen er inspirerende og lærerne engagerede.

Dertil vægtes sociale og faglige arrangementer, som skal medvirke til at øge trivslen og motivere og fastholde elever i uddannelsen.

Derudover har Rybners Gymnasier en række initiativer, som kan hjælpe den enkelte elev:

Fraværsopfølgning

På Rybners Gymnasier er der fraværsopfølgning tre gange i efteråret og tre gange i foråret. Forældre får tilsendt advarsel per brev hvis eleven er umyndig, og hvis de har underskrevet en elevkontrakt om kontakt til forældre, også efter de er fyldt 18 år.

Skriftlig advarsel sker som regel efter indkaldelse til samtale. Indkaldelse til samtale sker i LUDUS, men advarslen sendes hjem til forældrene jf. ovenstående. Til mødet deltager kun vicerektor, med mindre der er tale om særlige forhold.

Skal eleven vejledes ud af uddannelsen deltager også en studievejleder. Alle sanktioner foretages i samarbejde med ledelse og studievejledning.

Studievejledere (fastholdelsesmedarbejdere)

Studievejlederne varetager en lang række opgaver på Rybners Gymnasier i målet mod at fastholde elever og forebygge frafald. Studievejledernes arbejde bærer præg af en offensiv tilgang til frafaldstruede elever, og et ønske om at møde eleverne der, hvor eleverne er – både i samtalen og fysisk. Derudover gør studievejlederne følgende:

 • Orienterer om uddannelsen, studieteknik, studievejledning og studieretninger
 • Vejleder om valgfag
 • Orienterer om SU
 • Deltager i SPS-arbejdsgruppe.
 • Afholder samtaler med elever og forældre
 • Deltager i møder med lærerteam om elever der mistrives
 • Hjælper elever med problemer med at få struktur på hverdagen/lektier/afleveringer
 • Koordinerer i forhold til UU/Studievalg i samarbejde med ledelsen
 • Afholder eksamenskurser
 • Systematisk månedlig fraværsopfølgning
 • Screening af elever i forhold til mentorordning* eller psykolog 
 • Deltager i optagelsesprøver

Mentorordning

Et mentorforløb tilbydes de elever, der er fastholdelsestruede og forløbet er af kortere varighed (for eksempel 2-3 måneder). Et mentorforløb gennemføres kun, hvis forløbet har en effekt på elevens fremmøde og aktivitet på skolen.

Mentorerne er både interne og eksterne vejledere, som samarbejder med studievejledere, som screener til et mentorforløb. 

Mentorens opgave er blandt andet hjælp til: 

 • Strukturering af dagligdagen
 • At komme op om morgenen
 • At finde en fornuftig balance mellem skole og fritidsjob
 • At skaffe tid til lektielæsning og anvende den fornuftigt
 • At finde bolig
 • At styre egen økonomi

Læsevejledere

September/oktober:
Screening af 1.g eleverne.

November:
Afholdelse af læse-, stave- og skrivekursus for elever, der som følge af deres screening trænger til lidt ekstra hjælp.

April:
Sparring med ledelse i forbindelse med optagelse af nye elever på initiativ fra ledelsen.

Eliteidrætsmentorer

Der afholdes en række møder med:

 • Elever og forældre
 • Elever på Esbjerg Ordningen og Team Danmark
 • Kommune og klubber
 • Afholdelse af fælles elevmøde/buddymøde.
 • Evalueringsmøde med kommune, elever og klub

Dertil gør Rybners Gymnasier følgende:

 • Deltager i åbent hus
 • Finder egnede elever til buddyordning
 • Kontakt med eleverne ang. genlæsningstimer, kontakt med elever og klub hvis der er problemer, almindelig kontakt til eleverne, udsættelse af opgaver sammen med elevinspektor
 • Evt. afholdelse af sociale fællesarrangementer for eleverne to gange om året
 • Udarbejdelse af årsplan til klubber
keyboard_arrow_up