OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • STX

 • Eksamen og prøver på STX 

  På STX holder vi mundtlige og skriftlige eksamener i maj og juni efter 1.g, 2.g og 3.g. Derudover afholder vi sygeeksamen i august det efterfølgende skoleår. 

  Prøver og eksamener på STX

  I 1.g er der eksamen i fagene Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), når grundforløbet afsluttes. I 1.g er der også mulighed for at komme til eksamen i det 1.g c-niveaufag, som man afslutter. Termins- og årsprøver afholdes henover skoleåret.

  10 mundtlige og skriftlige prøver

  Studentereksamen (STX) omfatter 10 mundtlige og skriftlige prøver, herunder 1 studieretningsprojekt. (Har du 5 A-niveau fag, får du 11 eksamener, og 6 A-niveau fag medfører 12 eksamener).

  Derudover er der afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag.

  I hvilke fag skal du aflægge prøve?

  Det er Undervisningsministeriet, der fastlægger, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen, der gør eleverne bekendt med, i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj.

  Obligatoriske og udtrukne eksamener

  Følgende eksamener er obligatoriske: skriftlig eksamen i dansk og mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP).

  De øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år.

  I løbet af det 3-årige forløb skal eleverne til mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver. De interne prøver omfatter træning i forskellige prøveformer og de omfatter prøver i studieretningsfag, i dansk og i matematik.

  Alle skal have mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige. For A-niveau-fag, hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen (dvs. undtagen historie), udtrækkes altid mindst én prøveform.

  Ved afslutningen af 2.g skal der være afholdt mindst 3 officielle prøver.

  Som elev på Rybners er du automatisk tilmeldt prøver.

  Læs mere:

  Eksamensreglement: Rybners STX

  Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

  Eksamensbevis 

  Du får et eksamensbevis, når du har opnået mindst 02 i vægtet gennemsnit af dine afsluttende standpunktskarakterer og prøvekarakterer.

  I beregningen af eksamensgennemsnittet indgår karaktererne med forskellig vægt afhængigt af niveauet. Dit eksamensgennemsnit bliver forhøjet, hvis du tager flere fag på A-niveau, end der kræves i uddannelsen.

  Klagevejledning

  Proceduren ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser tager udgangspunkt i eksamensbekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010, kapitel 10.

  1. Klagen indgives. Eksaminanden kan indgive en klage til Rybners Gymnasium senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen.

  2. Institutionen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.

  3. Skal klagen fremmes, forelægger institutionens leder straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger.

  4. Herefter forelægger rektor udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge.

  5. Rektor træffer på baggrund heraf afgørelse om følgende:

  • tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  • at klageren ikke får medhold i klagen

  Ombedømmelse

  Når klager har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, udpeger rektor nye bedømmere.

  Ombedømmelsen af en skriftlig besvarelse foretages på grundlag af opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv.

  Ombedømmelsen, der kan resultere i en lavere karakter, skal ske snarest muligt.

  Opgavebesvarelsen og de øvrige sagsakter sendes til de nye bedømmere, der træffer afgørelse om karakterfastsættelsen og angiver begrundelsen herfor.

  Ombedømmernes afgørelse returneres til rektor, der meddeler resultatet af ombedømmelsen og begrundelsen herfor til klageren og orienterer om klageadgangen til ministeriet

  Omprøve

  Når klager accepterer tilbud om omprøve, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, skal institutionen sørge for, at omprøve kan finde sted snarest muligt.

  Omprøven, der kan resultere i en lavere karakter, skal ske snarest muligt.

  Klage til Undervisningsministeriet

  Klager over institutionens afgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet senest to uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen sendes gennem institutionen.

  Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
  (kap. 10 Klage over prøver)


  keyboard_arrow_up