OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Feltundersøgelse af en sø

I læringsforløbet vil klassen blive introduceret til de naturvidenskabelige studieretninger på Rybners Almene Gymnasium.

Tilmeld jer forløbet

Formålet er at undersøge en af søerne i Vognsbølparken. Vi vil fange smådyr og lave iagttagelser af søen og dens omgivelser og vurdere søens renhed ud fra syn og lugt.   

De indsamlede smådyr tages med tilbage på gymnasiet, hvor vi artsbestemmer dem ved hjælp af stereolupper, opslagsbøger og bestemmelsesduge.

Vi vil desuden måle abiotiske faktorer som temperatur og iltindhold i søen.

I laboratoriet arbejder vi med dyrenes tilpasning til livet i ferskvand og opstiller fødekæder. Endelig snakker vi om hvordan artssammensætningen naturvidenskabeligt kan bruges til at bestemme en søs renhed.

Alt efter interesse og tid kan der evt. tages vandprøver i søen, som medbringes til gymnasiets laboratorium og undersøges for næringsstofferne nitrat og fosfat.

Generelt kan vi inddrage problematikker omkring forurening og betydningen heraf for biodiversiteten.

Efterbehandling:

I kan evt. selv arbejde videre med jeres observationer og indsamlede data på skolen, fx lave en rapport eller posters, hvor I beskriver søen som økosystem og hvilke faktorer, der påvirker den og de organismer, der lever i den.

Mål:

Undersøgelse: Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

  • Undersøgelser i naturfag fx feltundersøgelse og laboratoriearbejde
  • Økosystemer

Modellering: Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi

  • Fødekæder
  • ”Den onde cirkel” – betydning af eutrofiering/forurening i en sø

Perspektivering: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

  • Menneskers indflydelse på økosystemer

Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

  • Brug af fagbegreber, mundtligt og skriftligt.

Fakta om læringsforløbet 

Varighed
3 timer. Forløbets varighed kan tilpasses, men regn med ca. 3-4 timer, fx fra kl. 8.30 til 11.30.

Emner
Miljø og bæredygtighed
Natur og friluftsliv
Teknologi og science

Fag
Biologi

Målgruppe
7. - 9. klasse

Praktisk info om tilbuddet

Sted: Rybners Almene Gymnasium, Grådybet 73G, 6700 Esbjerg. 

Faciliteter: Mulighed for at spise medbragt mad eller købe mad i kantinen. Mulighed for toiletbesøg. Handicapvenlige forhold.

Antal: 28

Tilmelding. Kontakt Simon

 

Simon Due Overbeck

Uddannelsesleder - STX / Alment Gymnasium

smartphone27575249

mailE-mail

Simon Due Overbeck

Gratis forløb

Gratis forløb for grundskoleelever

Vi udbyder unikke læringsforløb til jeres skole. I vælger selv, hvilke af vores gymnasier og erhvervsuddannelser, I vil have et indblik i.

Få en oversigt over alle vores gratis forløb

 

Hvad er STX?

Rybners Almene Gymnasium (STX)

På Rybners STX får eleverne faglig fordybelse samtidig med, at de bliver alment dannet. Gymnasiet har stort fokus på at udvikle elevernes faglighed og deres talent inden for naturvidenskab, samfundsfag, sprog og kunst.  

Bliv klogere på Rybners STX

keyboard_arrow_up