OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

 • STX

 • Store skriftlige opgaver på STX

  I løbet af dine år på gymnasiet skal du skrive tre større skriftlige opgaver. I 1.g ligger dansk/historieopgaven (DHO), i 2.g studieretningsopgaven (SRO) og i 3.g studieretningsprojektet (SRP). Herudover vil der være større og mindre skriftligt arbejde som et led i undervisningen.  1.g - Dansk/historie-opgaven

  I slutningen af 1.g skal hver elev besvare en større skriftlig opgave i historie eller dansk - eller i begge fag.

  Sammen med læreren/lærerne vælger du et emne/område, der er fagligt forankret i faget, og udarbejder herefter en individuel problemformulering sammen med læreren.

  Du får én karakter, som indgår i fastlæggelsen af din årskarakter i faget/fagene.

  Opgaven indgår i en proces, der skal hjælpe dig til at blive bedre til at lave projektopgaver, hvor endemålet er at-synopsen i 3.g og studieretningsprojektet i 3.g.

  Opgaven skal fylde mellem 6-8 sider med 1½ linieafstand, inklusiv litteraturhenvisninger og litteraturliste. En side svarer til 2200 anslag / tegn.

  2.g - Studieretningsopgaven (SRO)

  I 2.g skal du skrive en studieretningsopgave i to eller tre af dine studieretningsfag. Formålet er at øve en opgaveform, der leder frem til studieretningsprojektet i 3.g.

  Dine lærere planlægger de overordnede rammer i relation til fagkombinationer og de emner/områder, som du kan vælge imellem. De afgrænsede emner og områder skal have en sådan karakter, at der er mulighed for, at du selvstændigt kan indkredse problemformulering og underspørgsmål.

  3.g - Studieretningsprojektet (SRP)

  SRP er den sidste ud af i alt tre store skriftlige opgaver i gymnasiet.

  Du skal som hovedregel skrive SRP i to fag. Det ene fag skal være et studieretningsfag, og det kan være på enten A eller B-niveau. Et andet fag skal være et fag, som du har på A-niveau (det kan f.eks. også være dansk eller historie).

  Hvis det ene fag er et studieretningsfag på A-niveau, kan du frit vælge mellem alle de andre fag du har eller har haft – herunder også et C-fag.

  Mulighed kun at skrive i ét fag

  Du har også mulighed kun at skrive i ét fag, men det SKAL være et fag på A-niveau (det kunne også være dansk eller historie). Det er din vejleder, der afgør, om det er en god idé, at du kun skriver i ét fag. Hvis du vælger kun at skrive i et fag, skal du dog være opmærksom på, at du stadig skal leve op til de videnskabsteoretiske krav, som gælder, hvis man skriver i to fag.

  Du vælger emnet - men du står ikke alene med dit valg

  I SRP vælger du selv emnet for opgaven. Du skal også vælge de 2 fag, du vil skrive i, under hensyntagen til de ovennævnte formelle krav.  

  Du behøver dog ikke at stå alene med dit valg. Dine lærere kan give dig gode råd om, hvilke fag der kunne være gode, og hvordan du kan bruge fagene.

  De to fag behøver ikke fylde præcis lige meget i opgaven, men der skal indgå tilstrækkeligt fagligt stof og metode fra begge fag.

  Når du vælger dit emne, er det vigtigt, at opgaven bedst kan besvares, når man inddrager begge fag.

  Du må gerne tage udgangspunkt i emner, som du allerede har arbejdet med i undervisningen. Men du må ikke genbruge f.eks. specifikke tekster/rapporter/forsøg.

  Din problemformulering til SRP

  Du skal selv lave din problemformulering til dit Studieretningsprojekt, men du kan selvfølgelig få hjælp af dine vejledere til det.

  Hvis du ikke selv laver en problemformulering, vil du ikke kunne afslutte SRP. Du får simpelthen ikke lov til at gå til eksamen. Sådan er reglerne.

  Din problemformulering skal indeholde:

  • En kort afgrænsning af den faglige problemstilling (dvs. dit emne)
  • Hvad der skal undersøges og analyseres
  • Hvilket materiale (forsøg, tekster m.m.) der skal bruges
  • Hvilke faglige metoder, du vil benytte

  Vejlederne laver opgaveformuleringen

  Med udgangspunkt i din problemformulering, laver dine vejledere en opgaveformulering, som du vil få udleveret, når SRP-eksamen (skriveperioden) går i gang. Opgaveformuleringen udleveres via www.netprøver.dk

  En opgaveformulering er en præcisering af, hvad du helt konkret skal undersøge. Dvs. vejlederne omskriver din problemformulering, så den tydeligt afgrænser din SRP og konkret viser dig, hvad forventningen til arbejdet (opgaven) er.

   

   

   

  keyboard_arrow_up