OBS! Den version af Internet Explorer, du benytter, er forældet. Vi anbefaler, du gør brug af en nyere browser, så du får den fulde oplevelse, når du besøger Rybners.dk

Mission, vision og strategi 

Få et indblik i vores mission, vision, strategiske fokus, værdier og pædagogiske strategi.

Vores mission

Rybners er et kompetenceudviklingscenter med udbud og udvikling af erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser og efteruddannelser, svarende til elevernes, erhvervslivets og samfundets behov


Vores vision

Vi vil bidrage til vækst ved at tilbyde attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, så den enkelte elev opnår størst mulig læring.

Vores uddannelser skal udfordre eleverne, gøre dem livsduelige og så dygtige som muligt med sigte på optimale job og karrieremuligheder.

Vi vil være førende med evidensbaseret faglig og pædagogisk udvikling og såvel regionalt som nationalt påvirke uddannelseslandskabet gennem sit eksempel.Vores strategiske fokuspunkter

Vores nøglestrategier, som udbreder missionen og visionen i praksis, er udtrykt ved vores strategiske fokuspunkter:

 • Rybners tilbyder uddannelser med høj kvalitet på alle parametre

 • Rybners planlægger og gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentiale og behov

 • Rybners skaber attraktive uddannelser og fornyelse gennem et tæt samarbejde og dialog med virksomheder, grundskoler, videregående uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner

 • Rybners tilbyder uddannelser præget af høj faglighed gennem et godt arbejdsmiljø og engagerede, kompetente og motiverede medarbejdere

 • Rybners skaber attraktive uddannelser og sikrer fornyelse gennem videndeling og samarbejde på tværs af Rybners

   

  Rybners Mission og Vision


Vores værdier

Vores vision og strategiske fokuspunkter bygger på fire grundlæggende værdier, der er indbyrdes afhængige og forstærker hinanden:

 • Dynamik og udvikling i et lærings-og arbejdsmiljø med stor omstillingsparathed og fokus på muligheder
 • Troværdighed gennem synlig og handlekraftig ledelse med stor åbenhed og inddragelse af medarbejdere gennem dialog
 • Fokus på kvalitet gennem fælles mål, systematisk evaluering af resultater og økonomisk ansvarlighed
 • Gensidig respekt, udbredt medindflydelse, delegering og loyalitet – med plads til humor

Vores pædagogiske strategi

Det overordnede formål med den pædagogiske strategi på Rybners er at sikre den gode undervisning og støtte op om elevens dannelse.

Den gode undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentiale og behov - understøttet af engagerede, motiverede og kompetente ansatte, der samarbejder i professionelle læringsfællesskaber omkring undervisningen og den enkelte elev.

Vi bestræber os på at skabe gode studiemiljøer og et indholdsrigt skoleliv, som engagerer, uddanner og udvikler eleverne samt gør dem parate til at begå sig i deres videre studie- eller arbejdsliv.

Den pædagogiske strategi understøtter Rybners mission og vision. Vi vil sætte den enkelte elev i centrum, og vi vil udfordre vores elever, gøre dem livsduelige og så dygtige som muligt med henblik på optimale job- og karrieremuligheder.

Fokusområder

Den pædagogiske strategi består af tre overordnede fokusområder, der tilsammen understøtter elevens læring og dannelse.

 • Engagerende undervisning
  Vi tror på at sætte den enkelte elev i centrum, fordi vi mener, det er det bedste udgangspunkt for at skabe lyst til læring og gøre vores elever så dygtige som muligt. Dette understøttes gennem klasseledelse i et anerkendende læringsmiljø med et bevidst fokus på dannelsesaspektet, hvor undervisningens relevans ift. elevernes fremtidige arbejds- og studieliv er tydelig.Vi betragter vores elever som kompetente parter i undervisningen og bestræber os på at inddrage eleverne i gennemførslen af undervisningen, hvor det er relevant.
 • Trivsel
  Vi tror på, at trivsel er en forudsætning for læring og dannelse. Elevens trivsel er et fælles ansvar, der bygger på gode relationer eleverne imellem og mellem elever og skolens ansatte.
 • Professionelle læringsfællesskaber
  Vi tror på, at samarbejde er en afgørende faktor for at være en stærk organisation med plads til udvikling. Vi anerkender mangfoldighed og ser potentialet i i fællesskab at blive dygtigere.

Pædagogisk Strategi 2025

Vores digitaliseringsstrategi

Det overordnede formål med digitaliseringsstrategien er at skabe et fælles fundament for det fortsatte arbejde med udvikling af digitale løsninger inden for såvel undervisning som i støttefunktionerne.

Digitaliseringsstrategien understøtter Rybners’ vision. Vi vil gøre eleverne så dygtige som muligt med henblik på optimale job- og karrieremuligheder, og samtidigt ruste dem bedst muligt til en tilværelse i et samfund, der bliver mere og mere digitalt.

Den digitale strategi danner rammen for vores fortsatte fokus på digitalt fremsyn, så vi anvender IT og digitale løsninger på de måder, der giver størst udbytte for elever og ansatte.

Vi står godt rustet i forhold til at kunne videreføre den digitale indsats på Rybners, da arbejdet med digitalisering af undervisning og arbejdsgange efterhånden har været i gang i en rum tid. Arbejdet sker naturligvis under hensyntagen til lovgivningen og de økonomiske rammer.

Fokusområder

Som grundlag for Rybners’ arbejde med digitale løsninger, har vi fastsat fire fokusområder som omdrejningspunktet for den digitale strategi frem mod 2025:

 • Læringsplatform
 • Infrastruktur
 • Kompetencer og support
 • Bæredygtighed

Digitaliseringsstrategi på Rybners

keyboard_arrow_up